<h1>2004年基金分红一览</h1> <div class="f

图片 1

花销简单称谓

来得整个93天 收起

关注 453

派现金额

第1天
2016-04-23

献吻 0

易地而处登记日

图片 2 图片 3 图片 4 图片 5 图片 6 图片 7 图片 8

献花 0

除息日

第2天
2016-04-24

板本澄子

红利发放日

图片 9

英文名:

北边稳健

第74天
2016-07-05

Sumiko Sakamoto

10派0.6元

图片 10 图片 11 图片 12

性别:

2004-04-05

第113天
2016-08-13

2004-04-06

图片 13

民族:

2004-03-26

第119天
2016-08-19

身高:

10派0.5元

图片 14

生日:

2004-12-17

第121天
2016-08-21

1936-11-25

2004-12-20

图片 15

体重:

2004-12-15

第122天
2016-08-22

生肖:

西部宝元

图片 16

10派0.3元

第123天
2016-08-23

国籍:

2004-04-05

图片 17 图片 18 图片 19 图片 20 图片 21 图片 22 图片 23 图片 24 图片 25 图片 26

日本

2004-04-06

第128天
2016-08-28

星座:

2004-03-26

图片 27 图片 28 图片 29 图片 30 图片 31 图片 32 图片 33 图片 34 图片 35

射手座

北边避险

第129天
2016-08-29

出生地:

10派0.3元

图片 36 图片 37 图片 38 图片 39 图片 40 图片 41 图片 42 图片 43 图片 44 图片 45 图片 46 图片 47 图片 48 图片 49 图片 50 图片 51 图片 52 图片 53

血型:

2004-04-05

第131天
2016-08-31

职 业:

2004-04-06

图片 54 图片 55 图片 56

演员

2004-03-26

第132天
2016-09-01

结业学校:

10派0.1元

图片 57 图片 58

所属公司:

2004-05-14

第133天
2016-09-02

代表文章:

2004-05-17

图片 59 图片 60 图片 61 图片 62 图片 63 图片 64 图片 65 图片 66 图片 67 图片 68 图片 69 图片 70 图片 71 图片 72 图片 73 图片 74 图片 75 图片 76 图片 77

2004-05-14

第134天
2016-09-03

国泰金鹰

图片 78 图片 79 图片 80 图片 81 图片 82 图片 83 图片 84 图片 85 图片 86 图片 87 图片 88 图片 89 图片 90 图片 91 图片 92 图片 93 图片 94

10派0.3元

第135天
2016-09-04

2004-01-29

图片 95

2004-01-29

第136天
2016-09-05

2004-01-09

图片 96

10派0.4元

第138天
2016-09-07

2004-04-09

图片 97 图片 98 图片 99 图片 100 图片 101 图片 102 图片 103

2004-04-09

第142天
2016-09-11

2004-03-30

图片 104 图片 105 图片 106

国泰期货

第143天
2016-09-12

10派0.1元

图片 107 图片 108 图片 109 图片 110 图片 111 图片 112 图片 113 图片 114 图片 115 图片 116 图片 117 图片 118 图片 119 图片 120

2004-02-10

第145天
2016-09-14

2004-02-10

图片 121 图片 122 图片 123

2004-02-05

第146天
2016-09-15

10派0.2元

图片 124 图片 125

2004-04-09

第148天
2016-09-17

2004-04-09

图片 126 图片 127 图片 128

2004-03-30

第149天
2016-09-18

国泰接受

图片 129 图片 130 图片 131 图片 132 图片 133 图片 134 图片 135 图片 136 图片 137 图片 138 图片 139 图片 140 图片 141 图片 142 图片 143 图片 144 图片 145

10派0.12元

第150天
2016-09-19

2004-02-16

图片 146 图片 147 图片 148 图片 149 图片 150 图片 151 图片 152 图片 153 图片 154 图片 155 图片 156 图片 157 图片 158 图片 159 图片 160 图片 161 图片 162 图片 163

2004-02-16

第151天
2016-09-20

2004-02-10

图片 164 图片 165 图片 166

10派0.2元

第152天
2016-09-21

2004-04-09

图片 167 图片 168

2004-04-09

第153天
2016-09-22

2004-03-30

图片 169 图片 170 图片 171 图片 172

神州成长

第154天
2016-09-23

10派0.3元

图片 173 图片 174 图片 175

2004-06-24

第155天
2016-09-24

2004-06-25

图片 176 图片 177 图片 178 图片 179 图片 180 图片 181 图片 182 图片 183 图片 184 图片 185 图片 186 图片 187 图片 188

2004-06-21

第156天
2016-09-25

10派0.3元

图片 189 图片 190 图片 191 图片 192 图片 193 图片 194

2004-12-27

第157天
2016-09-26

2004-12-28

图片 195 图片 196

2004-12-22

第159天
2016-09-28

中原回报

图片 197 图片 198 图片 199 图片 200 图片 201 图片 202 图片 203 图片 204 图片 205 图片 206 图片 207 图片 208 图片 209 图片 210 图片 211

10派0.2元

第162天
2016-10-01

2004-01-29

图片 212 图片 213 图片 214 图片 215 图片 216 图片 217 图片 218

2004-01-30

第164天
2016-10-03

2004-01-08

图片 219

10派0.2元

第165天
2016-10-04

2004-02-19

图片 220 图片 221 图片 222

2004-02-20

第167天
2016-10-06

2004-02-12

图片 223

10派0.2元

第168天
2016-10-07

2004-03-12

图片 224 图片 225 图片 226

2004-03-15

第169天
2016-10-08

2004-03-05

图片 227

10派0.2元

第170天
2016-10-09

2004-04-07

图片 228 图片 229 图片 230 图片 231

2004-04-08

第173天
2016-10-12

2004-03-30

图片 232

10派0.2元

第175天
2016-10-14

2004-04-20

图片 233 图片 234 图片 235

2004-04-21

第176天
2016-10-15

2004-04-13

图片 236 图片 237 图片 238 图片 239 图片 240 图片 241 图片 242 图片 243 图片 244 图片 245

华安立异

第177天
2016-10-16

10派0.4元

图片 246 图片 247 图片 248 图片 249 图片 250 图片 251 图片 252 图片 253 图片 254 图片 255 图片 256 图片 257 图片 258 图片 259 图片 260 图片 261

2004-03-08

第178天
2016-10-17

2004-03-08

图片 262 图片 263 图片 264 图片 265 图片 266

2004-03-03

第179天
2016-10-18

10派0.5元

图片 267 图片 268

2004-05-17

第180天
2016-10-19

2004-05-17

图片 269 图片 270 图片 271

2004-04-27

第184天
2016-10-23

华安180

图片 272

10派0.5元

第185天
2016-10-24

2004-03-09

图片 273 图片 274 图片 275 图片 276

2004-03-09

第189天
2016-10-28

2004-03-03

图片 277 图片 278 图片 279 图片 280 图片 281 图片 282 图片 283 图片 284

博时价值

第190天
2016-10-29

10派0.3元

图片 285 图片 286 图片 287 图片 288 图片 289 图片 290 图片 291 图片 292 图片 293 图片 294 图片 295 图片 296 图片 297 图片 298 图片 299 图片 300 图片 301 图片 302 图片 303 图片 304 图片 305 图片 306 图片 307 图片 308 图片 309 图片 310 图片 311

2004-06-08

第191天
2016-10-30

2004-06-08

图片 312 图片 313 图片 314 图片 315 图片 316 图片 317

2004-05-31

第192天
2016-10-31

博时裕富

图片 318 图片 319 图片 320 图片 321

10派0.5元

第194天
2016-11-02

2004-06-08

图片 322

2004-06-08

第196天
2016-11-04

2004-05-31

图片 323 图片 324 图片 325 图片 326 图片 327 图片 328 图片 329 图片 330 图片 331 图片 332 图片 333 图片 334 图片 335 图片 336 图片 337 图片 338 图片 339 图片 340 图片 341 图片 342 图片 343 图片 344 图片 345 图片 346 图片 347 图片 348 图片 349

鹏华成长

第200天
2016-11-08

10派0.15元

图片 350 图片 351 图片 352 图片 353 图片 354 图片 355 图片 356 图片 357 图片 358 图片 359 图片 360

2004-02-12

第203天
2016-11-11

2004-02-12

图片 361 图片 362 图片 363 图片 364 图片 365 图片 366 图片 367 图片 368 图片 369 图片 370 图片 371 图片 372 图片 373

2004-02-05

第204天
2016-11-12

10派0.2元

图片 374 图片 375 图片 376 图片 377 图片 378 图片 379 图片 380 图片 381

2004-02-27

第205天
2016-11-13

2004-02-27

图片 382 图片 383 图片 384

2004-02-23

第208天
2016-11-16

10派0.25元

图片 385 图片 386 图片 387

2004-04-02

第210天
2016-11-18

2004-04-02

图片 388 图片 389 图片 390 图片 391 图片 392 图片 393 图片 394 图片 395 图片 396 图片 397 图片 398 图片 399 图片 400 图片 401 图片 402 图片 403 图片 404

2004-03-26

第211天
2016-11-19

鹏华股票

图片 405 图片 406 图片 407 图片 408 图片 409 图片 410 图片 411

10派0.25元

第212天
2016-11-20

2004-02-06

图片 412 图片 413 图片 414 图片 415 图片 416 图片 417

2004-02-06

第214天
2016-11-22

2004-02-04

图片 418 图片 419 图片 420 图片 421 图片 422 图片 423 图片 424 图片 425 图片 426

10派0.1元

第215天
2016-11-23

2004-04-30

图片 427

2004-04-30

第216天
2016-11-24

2004-04-23

图片 428 图片 429 图片 430

鹏华受益

第217天
2016-11-25

10派0.3元

图片 431 图片 432

2004-02-03

第218天
2016-11-26

2004-02-03

图片 433 图片 434

2004-01-30

第219天
2016-11-27

10派0.4元

图片 435 图片 436 图片 437 图片 438 图片 439 图片 440 图片 441 图片 442 图片 443

2004-04-02

第224天
2016-12-02

2004-04-02

图片 444 图片 445 图片 446 图片 447 图片 448

2004-03-26

第225天
2016-12-03

10派0.2元

图片 449 图片 450

2004-04-30

第226天
2016-12-04

2004-04-30

图片 451 图片 452 图片 453 图片 454 图片 455 图片 456 图片 457 图片 458 图片 459

2004-04-23

第229天
2016-12-07

嘉实成长

图片 460 图片 461

10派0.3元

第231天
2016-12-09

2004-03-01

图片 462

2004-03-02

第232天
2016-12-10

2004-02-24

图片 463 图片 464

10派0.15元

第233天
2016-12-11

2004-06-25

图片 465

2004-06-28

第235天
2016-12-13

2004-06-25

图片 466 图片 467 图片 468 图片 469

嘉实拉长

第237天
2016-12-15

10派0.3元

图片 470 图片 471

2004-03-01

第241天
2016-12-19

2004-03-02

图片 472 图片 473 图片 474

2004-02-24

第242天
2016-12-20

10派0.6元

图片 475 图片 476

2004-06-25

第243天
2016-12-21

2004-06-28

图片 477 图片 478 图片 479 图片 480 图片 481

2004-06-25

第245天
2016-12-23

10派0.3元

图片 482 图片 483

2004-11-15

第247天
2016-12-25

2004-11-16

图片 484 图片 485 图片 486 图片 487 图片 488 图片 489 图片 490

2004-11-11

第250天
2016-12-28

嘉实稳健

图片 491 图片 492 图片 493 图片 494

10派0.3元

第251天
2016-12-29

2004-03-01

图片 495 图片 496

2004-03-02

第252天
2016-12-30

2004-02-24

图片 497

10派0.15元

第253天
2016-12-31

2004-06-25

图片 498 图片 499 图片 500

2004-06-28

第254天
2017-01-01

2004-06-25

图片 501 图片 502

10派0.2元

第255天
2017-01-02

2004-11-15

图片 503

2004-11-16

第256天
2017-01-03

2004-11-11

图片 504

长盛成长

第258天
2017-01-05

10派0.5元

图片 505 图片 506 图片 507 图片 508 图片 509

2004-02-23

第264天
2017-01-11

2004-02-24

图片 510

2004-02-17

第265天
2017-01-12

长盛股票(stock卡塔尔国

图片 511

10派0.3元

第266天
2017-01-13

2004-02-24

图片 512 图片 513 游记来自蝉游记网站-CC

2004-02-24

2004-02-18

成绩价值

10派0.2元

2004-01-13

2004-01-13

2004-01-06

10派1元

2004-03-26

2004-03-26

2004-03-19

成就证券

10派0.2元

2004-02-16

2004-02-16

2004-02-06

10派0.2元

2004-05-14

2004-05-14

2004-05-09

10派0.25元

2004-11-30

2004-11-30

2004-11-24

成绩蓝筹

10派0.1元

2004-11-30

2004-11-30

2004-11-24

富国动态

10派0.2元

2004-01-08

2004-01-09

2004-01-02

10派0.2元

2004-03-26

2004-03-29

2004-03-23

10派0.2元

2004-05-20

2004-05-21

2004-05-18

10派0.2元

2004-12-30

2004-12-31

2004-12-27

富国天利

10派0.1元

2004-03-26

2004-03-29

2004-03-23

富国天益

10派0.2元

2004-10-20

2004-10-21

2004-10-15

易基平稳

10派0.3元

2004-06-07

2004-06-07

2004-05-31

10派0.2元

2004-09-22

2004-09-22

2004-09-17

10派0.4元

2004-11-19

2004-11-19

2004-11-11

易基攻略

10派0.2元

2004-02-11

2004-02-11

2004-02-06

10派0.2元

2004-09-22

2004-09-22

2004-09-17

10派0.2元

2004-11-15

2004-11-15

2004-11-09

中融融华

10派0.8元

2004-02-18

2004-02-19

2004-02-13

10派0.2元

2004-04-05

2004-04-06

2004-03-31

宝盈鸿利

10派0.3元

2004-02-10

2004-02-10

2004-02-04

10派0.6元

2004-04-09

2004-04-09

2004-04-05

天河稳健

10派0.5元

2004-04-28

2004-04-28

2004-03-31

天河收入

10派0.3元

2004-04-28

2004-04-28

2004-03-31

新 蓝 筹

10派0.3元

2004-01-14

2004-01-14

2004-01-08

10派0.45元

2004-02-13

2004-02-13

2004-02-09

10派0.35元

2004-04-01

2004-04-01

2004-03-26

10派0.32元

2003-04-28

2003-04-28

2004-04-28

融通股票

10派0.1元

2004-02-13

2004-02-13

2004-02-09

10派0.2元

2004-04-22

2004-04-22

2004-04-16

融通100

10派0.19元

2004-01-14

2004-01-14

2004-01-08

10派0.2元

2004-02-04

2004-02-04

2004-01-29

10派0.4元

2004-02-11

2004-02-11

2004-02-05

10派0.31元

2004-02-25

2004-02-25

2004-02-19

10派0.2元

2004-03-08

2004-03-08

2004-03-02

10派0.2元

2004-04-08

2004-04-08

2004-04-02

融通成长

10派0.28元

2004-02-04

2004-02-04

2004-01-29

10派0.22元

2004-02-13

2004-02-13

2004-02-09

10派0.42元

2004-02-23

2004-02-23

2004-02-17

10派0.1元

2004-04-15

2004-04-15

2004-04-09

招商

股票

10派0.8元

2004-03-30

2004-03-31

2004-03-27

10派0.2元

2004-12-21

2004-12-22

2004-12-17

招引顾客平衡

10派1元

2004-04-19

2004-04-20

2004-04-16

招引顾客证券

10派0.15元

2004-03-15

2004-03-16

2004-03-12

银华优势

10派0.85元

2004-03-11

2004-03-12

2004-03-03

天同180

10派0.15元

2004-01-07

2004-01-07

2004-01-05

10派0.35元

2004-02-02

2004-02-02

2004-01-29

金鹰优选

10派0.4元

2004-01-29

2004-01-29

2004-01-13

金鹰优选

10派0.4元

2004-03-15

2004-03-15

2004-03-10

合丰成长

10派0.1元

2004-01-13

2004-01-13

2004-01-09

10派0.8元

2004-03-24

2004-03-24

2004-03-19

10派0.3元

2004-12-24

2004-12-24

2004-12-21

合丰周期

10派0.5元

2004-01-13

2004-01-13

2004-01-09

10派0.8元

2004-03-24

2004-03-24

2004-03-19

合丰安宁

10派0.2元

2004-01-13

2004-01-13

2004-01-09

10派0.35元

2004-03-24

2004-03-24

2004-03-19

海富精选

10派0.3元

2004-02-12

2004-02-12

2004-02-06

10派0.45元

2004-06-24

2004-06-24

2004-06-18

10派0.5元

2004-12-10

2004-12-10

2004-12-06

宝康费用

10派0.4元

2004-03-30

2004-03-30

2004-03-23

10派0.2元

2004-09-09

2004-09-09

2004-09-06

宝康配置

10派0.4元

2004-03-30

2004-03-30

2004-03-23

10派0.4元

2004-12-17

2004-12-17

2004-12-09

宝康期货(Futures卡塔 尔(英语:State of Qatar)

10派0.2元

2004-03-30

2004-03-30

2004-03-23

10派0.2元

2004-09-09

2004-09-09

2004-09-06

德盛稳健

10派0.4元

2004-03-08

2004-03-08

2004-03-01

景顺股票(stock卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎

10派0.2元

2004-03-19

2004-03-19

2004-03-05

10派0.6元

2004-11-19

2004-11-19

2004-11-10

景顺平衡

10派0.2元

2004-03-19

2004-03-19

2004-03-05

10派0.6元

2004-11-19

2004-11-19

2004-11-10

广发聚富

10派0.4元

2004-02-25

2004-02-25

2004-02-19

10派0.2元

2004-10-11

2004-10-11

2004-09-29

10派0.2元

2004-11-04

2004-11-04

2004-10-29

10派0.2元

2004-11-30

2004-11-30

2004-11-26

诺安平衡

10派0.15元

2004-11-01

2004-11-01

2004-10-28

万里GreatWall久恒

10派0.1元

2004-02-02

2004-02-03

2004-01-14

10派0.3元

2004-02-25

2004-02-26

2004-02-19

花费开元

10派0.6元

2004-06-29

2004-06-30

2004-06-30

10派0.4元

2004-06-29

2004-06-30

2004-06-30

基金金盛

10派1元

2004-12-29

2004-12-30

2004-11-30

基金安信

10派0.5元

2004-06-23

2004-06-24

2004-06-30

基金黄石

10派0.75元

2004-06-23

2004-06-24

2004-06-30

基金金鑫(Jin-Xin)

10派0.3元

2004-12-29

2004-12-30

2004-11-30

资眼科瑞

10派0.2元

2004-06-29

2004-06-30

2004-06-30

10派0.6元

2004-12-30

2004-12-31

2004-11-30

资金牌银牌丰

10派0.2元

2004-06-28

2004-06-29

2004-06-30

10派0.1元

2004-12-29

2004-12-30

2004-11-30

  二零零四年财力分红一览

  二〇〇四年龄涉世产分红一览

  二〇〇五年基金分红一览

  2007年花销抽成一览

  二〇〇六年一月至四月开放式基金分红汇总

  2005年7月份开放式基金分红一览

本文由太阳2娱乐发布于明星八卦,转载请注明出处:<h1>2004年基金分红一览</h1> <div class="f

相关阅读